Nuttige links

CLB

 

Onze school wordt begeleid door het

Vrij CLB Izegem

Meensestraat 171   8870 Izegem

Tel 051/301 361  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.vclbizegem.be

Openingsuren

Het centrum is open elke werkdag. Na de werkuren: op afspraak.

Maandag

Van 08.30 u tot 12.00 u

Van 13.00 u tot 18.00 u

Dinsdag

Van 08.30 u tot 12.00 u

Van 13.00 u tot 17.00 u

Woensdag

Van 08.30 u tot 12.00 u

Van 13.00 u tot 17.00 u

Donderdag

Van 08.30 u tot 12.00 u

Van 13.00 u tot 17.00 u

Vrijdag

Van 08.30 u tot 12.00 u

Van 13.00 u tot 17.00 u

Het centrum is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren.

Het CLB is ook anoniem bereikbaar via www.clbchat.be

 

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

 

Het CLB heeft als opdracht samen met de school mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen:

  • Leren en studeren bv. als je moeite hebt met leren…
  • Onderwijsloopbaan bv. voor hulp bij studie- en beroepskeuze…
  • Preventieve gezondheidszorg bv. de klassikale systematische contacten, bij vragen over je gezondheid, je lichaam, leefgewoonten, relaties…
  • Psychisch en sociaal functioneren bv. als je ergens mee zit of als je je niet goed in je vel voelt…

 

De school en het CLB hebben hiertoe samen een beleidscontract opgesteld. Hierin zijn de samenwerkingsafspraken en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd.

 

Elke school heeft een CLB-contactpersoon ter beschikking. Die werkt in het CLB in een multidisciplinair team, dat bestaat uit een arts, psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker en verpleegkundige. Door veelvuldig overleg worden veel zorgvragen ook multidisciplinair aangepakt.

Welke CLB-contactpersoon verbonden is aan welke school is terug te vinden op de CLB–website www.vclbizegem.be.

 

Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus los van de school, als ouder of als leerling, rechtstreeks bij het CLB terecht.

Het CLB werkt gratis en de medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

 

Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.

De begeleiding wordt opgestart wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling zelf (voor leerlingen ouder dan 12 jaar) daarmee akkoord gaan.

Leerlingen vanaf 12 jaar zouden, volgens de wet, voldoende vaardig moeten zijn om zelfstandig te kunnen beslissen. Anders wordt de beslissing aan de ouders gevraagd.

 

Het CLB zal samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke manier uitleggen hoe ze te werk gaan, wat je dossier inhoudt en wat je rechten en plichten zijn. Kunnen ze je helpen, dan doen ze dat ook. Valt je vraag buiten hun werking, dan krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht kan. Dus ook als je niet weet waarheen, ben je welkom bij het CLB.

 

Heb je een klacht over de begeleiding dan kan je daarmee bij je CLB terecht. Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert een gelijke behandeling voor alle klachten. Je kan dit navragen bij je CLB.

 

Verplicht

Ouders en leerlingen zijn  verplicht hun medewerking te verlenen aan:

  • De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen), verplicht vanaf 5 dagen problematische afwezigheid
  • De systematische contacten (onderzoeken) voor de hele klas
  • Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten

 

Op onderzoek tijdens het systematisch contactmoment

Elke leerling gaat verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Het contactmoment is verplicht. In het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs gebeurt dat in het derde jaar.

Tijdens dit onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen stellen. Je kan ook met de arts een afspraak maken op een later tijdstip.
Je kan het onderzoek ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen en houden we toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen.

Voor vaccinaties door het CLB is er een schriftelijke toestemming nodig van de ouders of de mature, meerderjarige leerling.

 

CLB-dossier

Kom je bij het CLB voor begeleiding, dan wordt een dossier opgemaakt. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich uiteraard aan de wettelijke regels:

  • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding
  • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid
  • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’

 

Het dossier inkijken?

Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders het dossier inkijken. Vanaf 12 jaar mag dat meestal zelf, maar daarop bestaan enkele uitzonderingen. Je ouders mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming.

Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd door middel van een gesprek met een CLB-medewerker. 

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen.

 

Naar een andere school

Bij schoolverandering kan een leerling ook uit het werkgebied van een ander CLB komen.

Dan wordt, tien dagen na de start in de nieuwe school, het volledige leerlingendossier door het CLB opgevraagd aan het vroegere CLB. De ouders of de leerling hoeven daar zelf niets voor te doen.

Je kan je verzetten tegen deze overdracht als ouder (bij een leerling jonger dan 12 jaar) of als leerling (vanaf 12 jaar). Dit gebeurt schriftelijk, binnen een termijn van tien dagen na de start in de nieuwe school, bij het CLB dat de vorige school begeleidde.

Het adres van het vorige CLB kan opgevraagd worden bij het huidige CLB.

 

Zelfs wanneer verzet wordt aangetekend, zullen de wettelijk verplichte gegevens wel aan het Vrij CLB van Izegem bezorgd worden. Dit zijn volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medische gegevens. Indien van toepassing omvat dit ook een kopie van het Gemotiveerd Verslag of Verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.

 

En later?

Het CLB houdt je dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna vernietigen we het dossier. Dat gebeurt nooit voor je 25 jaar bent (of 30 jaar voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs).

Je dossier houden ze bij op het CLB. Daar kan je ook terecht voor inzage en afschrift.